Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời tại Nhà Bè

Mục Lục

Tham khảo bảng báo giá chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành tại Nhà Bè – Thành Đạt

Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời tại Nhà Bè

Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời tại Nhà Bè

Bảng giá chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành Classic ống phi 58(∅58) tại Nhà Bè

 Stt

Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành Classic ống phi 58(∅58) 

Mức giá tại Nhà Bè
 1 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 130 Lít Classic 58-12 Từ 6.650.000 – 8.299.000₫
 2 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 160 Lít Classic 58-15 Từ 7.290.000 – 8.Nhà Bè.000₫
 3 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 180 Lít Classic 58-18 Từ 8.130.000 – 9.Nhà Bè.000₫
 4 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 215 Lít Classic 58-21 Từ 9.570.000 – 11.599.000₫
 5 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 250 Lít Classic 58-24 Từ 10.380.000 – 12.499.000₫
 6 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 300 Lít Classic 58-28 Từ 11.450.000 – 13.799.000₫

Bảng giá chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành Classic ống phi 72(∅72) tại Nhà Bè

 Stt

Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành Classic ống phi 72(∅72)

Mức giá tại Nhà Bè
 1 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 150L-70 Từ 7.470.000 – 9.199.000₫
 2 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 180 Lít Classic 70-12 Từ 8.580.000 – 10.499.000₫
 3 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 210 Lít Classic 70-14 Từ 9.850.000 – 11.909.000₫
 4 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 225 Lít Classic 70-15 Từ 10.650.000 – 12.800.000₫
 5 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 240 Lít Classic 70-16 Từ 11.180.000 – 13.500.000₫
 6 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 270 Lít Classic 70-18 Từ 12.170.000 – 14.600.000₫
 7 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 300 Lít Classic 70-20 Từ 13.420.000 – 16.000₫.000₫
 8 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 315 Lít 70-21 Từ 13.690.000 – 16.300.000₫
 9 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 360 Lít Classic 70-24 Từ 15.390.000 – 18.200.000₫

Bảng giá chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành Vigo ống phi 58(∅58) tại Nhà Bè

 Stt

Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành Vigo ống phi 58(∅58

Mức giá tại Nhà Bè
 1 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 130L-58VIGO SUS 316 Từ 7.610.000 – 9.Nhà Bè.000₫
 2 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 160L-58 VIGO SUS 316 Từ 8.960.000 – 11.599.000₫
 3 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 180L-58 VIGO SUS 316 Từ 10.230.000 – 13.099.000₫
 4 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 215L-58 VIGO SUS 316 Từ 12.230.000 – 15.599.000₫
 5 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 250L-58 VIGO SUS 316 Từ 13.400.000 – 16.Nhà Bè.000₫
 6 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 300L-58 VIGO SUS 316 Từ 15.080.000 – 18.Nhà Bè.000₫

Bảng giá chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành Vigo ống phi 70(∅70) tại Nhà Bè

 Stt

Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành Vigo ống phi 70(∅70) 

Mức giá tại Nhà Bè
 1 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 150L 70 VIGO SUS 316 Từ 9.010.000 – 11.659.000₫
 2 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 180L-70 VIGO SUS 316 Từ 10.750.000 – 13.709.000₫
 3 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 210L-70 VIGO SUS 316 Từ 11.950.000 – 15.269.000₫
 4 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 225L-70 VIGO SUS 316 Từ 12.980.000 – 16.490.000₫
 5 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 240L 70 VIGO SUS 316 Từ 13.580.000 – 17.210.000₫
 6 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 270L-70 VIGO SUS 316 Từ 14.960.000 – 18.860.000₫ 
 7 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 300L-70 VIGO SUS 316 Từ 16.760.000 – 20.Nhà Bè.000₫
 8 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 315L-70 VIGO SUS 316 Từ 17.930.000 – 22.399.000₫
 9 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 360L-70 VIGO SUS 316 Từ 19.770.000 – 24.599.000₫

Bảng giá chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành tấm phẳng tại Nhà Bè

 Stt

Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành tấm phẳng 

Mức giá tại Nhà Bè
 1 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành tấm phẳng 150 Lít Từ 14.270.000 – 16.950.000₫
 2 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành tấm phẳng 220 Lít  Từ 18.920.000 – 22.150.000₫
 3 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành tấm phẳng 300 Lít  Từ 22.770.000 – 26.450.000₫

Tham khảo bảng báo giá chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà tại Nhà Bè – Thành Đạt

Bảng giá chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà ECO tại Nhà Bè

 Stt

Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà ECO

Mức giá tại Nhà Bè
 1 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Nhà ECO 120L-58 Từ 5.270.000 – 6.830.000₫
 2 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Nhà ECO 140L-58 Từ 5.800.000 – 7.570.000₫
 3 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Nhà ECO 160L-58 Từ 6.330.000 – 8.400.000₫
 4 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Nhà ECO 180L-58 Từ 7.340.000 – 9.830.000₫
 5 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Nhà ECO 200L-58 Từ 8.520.000 – 11.600.000₫
 6 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Nhà ECO 240L-58 Từ 9.570.000 – 13.100.000₫
 7 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Nhà ECO 280L-58 Từ 11.740.000 – 16.350.000₫

Bảng giá chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà GOLD tại Nhà Bè

 Stt

Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà GOLD

Mức giá tại Nhà Bè
 1 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà GOLD 120L-58  Từ 5.990.000 – 7.910.000₫
 2 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà GOLD 140L-58 Từ 6.640.000 – 8.840.000₫
 3 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà GOLD 160L-58 Từ 7.360.000 – 9.860.000₫
 4 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà GOLD 180L-58 Từ 8.470.000 – 11.530.000₫
 5 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà GOLD 200L-58 Từ 9.610.000 – 13.160.000₫
 6 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà GOLD 240L-58 Từ 10.760.000 – 14.800.000₫
 7 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà GOLD 300L-58 Từ 13.710.000 – 19.200.000₫

Bảng giá chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà NANO tại Nhà Bè

 Stt

Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà NANO

Mức giá tại Nhà Bè
 1 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà NANO 160L Ø58 Từ 8.000₫.000 – 10.860.000₫
 2 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà NANO 180L Ø58 Từ 9.120.000 – 12.460.000₫
 3 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà NANO 200L Ø58 Từ 10.870.000 – 14.960.000₫
 4 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà NANO 220L Ø58 Từ 11.530.000 – 16.060.000₫
 5 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà NANO 240L Ø58 Từ 12.020.000 – 16.760.000₫

Bảng giá chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TITAN tại Nhà Bè

 Stt

Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TITAN

Mức giá tại Nhà Bè
 1 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TITAN Gold 180L-58 Từ 10.030.000 – 13.760.000₫
 2 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TITAN Gold 200L-58 Từ 10.690.000 – 14.700.000₫
 3 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TITAN 220L Gold Ø58 Từ 12.300.000 – 17.160.000₫
 4 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TITAN Gold 260L-58 Từ 13.780.000 – 19.300.000₫
 5 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TITAN Gold 320L Ø58 Từ 15.860.000 – 22.300.000₫

Bảng giá chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TITAN Ống Dầu tại Nhà Bè

 Stt

Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TITAN ống dầu

Mức giá tại Nhà Bè
 1 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TITAN ống dầu 180L Ø58 Từ 10.620.000 – 14.600.000₫
 2 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TITAN ống dầu 200L Ø58 Từ 11.150.000 – 15.360.000₫
 3 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TITAN ống dầu 220L Ø58 Từ 12.920.000 – 18.060.000₫
 4 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TITAN ống dầu 260L Ø58 Từ 14.540.000 – 20.400.000₫
 5 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà TITAN ống dầu 320L Ø58 Từ 17.320.000 – 24.400.000₫

Tham khảo bảng báo giá chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ tại Nhà Bè – Thành Đạt

Bảng giá chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ Elite tại Nhà Bè

 Stt

Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ Elite

Mức giá tại Nhà Bè
 1 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ Elite 140L Từ 5.800.000 – 6.800.000₫
 2 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ Elite Máy năng lượng 160L Từ 6.590.000 – 7.590.000₫
 3 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ Elite Máy năng lượng 180L Từ 7.400.000 – 8.400.000₫

Bảng giá chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ I304 tại Nhà Bè

 Stt

Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ I304

Mức giá tại Nhà Bè
 1 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ I304 140L Từ 6.100.000 – 7.100.000₫
 2 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ I304 160L Từ 6.900.000 – 7.900.000₫
 3 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ I304 180L Từ 7.800.000 – 8.800.000₫
 4 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ I304 200L Từ 8.700.000 – 9.700.000₫
 5 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ I304 240L Từ 10.500.000 – 11.500.000₫
5 Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ I304 300L Từ 12.800.000 – 13.800.000₫

Lưu ý: Bảng báo giá chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời tại Nhà Bè của Thành Đạt trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng vui lòng liên hệ Thành Đạt để được hỗ trợ tư vấn và báo giá miễn phí 100%.

Thông tin liên hệ Thành Đạt tư vấn báo giá chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời tại Nhà Bè

  • ☎️ Hotline 0912.655.679
  • 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh ở tại Nhà Bè
  • 🌍 Website: Dichvusonsuanha.com
  • 📧 Email: Sonsuanhathanhdat@gmail.com

Tham khảo thêm bảng liên quan dịch vụ lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời tại Nhà Bè của Thành Đạt

5/5 - (2 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời tại Đà Lạt Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời tại Đà Lạt
Mục Lục1 Tham khảo bảng báo giá chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành...
Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời tại Hà Nội Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời tại Hà Nội
Mục Lục1 Tham khảo bảng báo giá chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành...
Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời tại Sơn Tây Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời tại Sơn Tây
Mục Lục1 Tham khảo bảng báo giá chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành...
Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời tại Ứng Hoà Chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời tại Ứng Hoà
Mục Lục1 Tham khảo bảng báo giá chi phí lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành...